Kırıkkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
  • Neredeyim :

Yahşihan

YAHŞİHAN İLÇESİ

Yahşihan’ın bulunduğu Kızılırmak kenarında, güneyi açık bir vadiye, tarihi tam olarak saptanamayan bir dönemde, İboğlu ve Bükoğlu isminde iki kabilenin yerleştiği, ayrıca Öksüzce mevkiinde de Öksüzoğulları adlı veya Öksüz Ali namı ile anılan bir kabilenin de 1 km. öteye yerleştiği belirlenmiştir.

Bu yurt sahipleri 30 haneyi bulunca köy halini almış ve göçebelikten ayrılmıştır. Köylerinin adını da “Yörük Köy” olarak kayda geçirmişlerdir. Bu köy Ankara–Kayseri ve Çorum yollarının üzerinde,  Kızılırmak nehrinin en büyük geçit vadisinde bulunduğundan, köyde yolcuların dinlenmesi için hanlar yapılmış ve zamanla bu hanların çoğaldığı görülmüştür. Ankara Savaşı sırasında, Yıldırım Beyazıt’ın oğlu veya torununun emrinde bir katar askerle bu hanlarda bir gece dinlendiği ve buraya güzel han anlamına gelen “Yahşihan” ismini koydukları rivayet edilmektedir.

Osmanlı Dönemi’nde bu yöre hanlarıyla şöhret kazanmış, bu nedenle Osmanlı İmparatorluğu bu yeri teşkilatlandırarak, bir karargâh haline getirmiştir. Bu yerin önemi göz önüne alınarak burada demir köprü yapılması kararlaştırılmıştır. Hicri 1321’de inşaatına başlanan bu köprü 1325 yılında tamamlanmış ve Anadolu’nun ilk demir köprüsü olmuştur.

Ankara – Kırıkkale kara yolu Yahşihan İlçesinin içerisinden geçmekte olup, 43 ilin bağlantı yoludur. İlçenin, il merkezine olan uzaklığı 6 km, Ankara İline olan uzaklığı ise 70 km’dir. Ayrıca Kayseri demiryolu da ilçe sınırları içerisinden geçmekte olup, Kırıkkale’ye 6 km, Ankara’ya ise 86 km’lik bir demiryolu ağı ile bağlı bulunmaktadır.

Yahşihan 1956 yılında Belediye, 09.05.1990 gün ve 3644 sayılı kanunla ilçe olmuştur.


Irmak Beldesi Gar Binası

Gar Binası Kırıkkale Ankara yolu üzerinde bulunan Yahşihan ilçesine 12 km. uzaklıktadır. 20. yy’ın ilk yarısında inşa edilen bina, doğu – batı istikametinde dikdörtgen planlı olup, iki katlı olarak inşa edilmiş klasik bir gar binasıdır.

Tarihi Demir Köprü
DSC_0862.JPG

IMG_0094.JPG

Kırıkkale ili, Yahşihan ilçesinde Kızılırmak üzerinde bulunan Tarihi Demir Köprü Osmanlı padişahı Sultan II. Abdülhamittarafından yaptırılmış olup Anadolu'nun ilk demir köprüsüdür. Köprü Almanlar tarafından tamamlanarak hizmete açılmış ve Kurtuluş savaşı yıllarında Ankara’ya mühimmat taşımıştır. Kuzey – güney doğrultusunda uzanan köprünün Hicri 1321, Miladi 1903 yılında yapıldığı bilinmektedir.

Yahşihan Merkez Gar Binası
IMG_0118.JPG

Kırıkkale - Ankara yolu üzerinde bulunan ve Türkiye’nin doğusunu Ankara’ya bağlayan ana demir yolu hattı üzerinde 1924 yılında yaptırılan Yahşihan tren garı, Erken Cumhuriyet Dönemi’nin karakteristik özelliklerini içerisinde barındırır. Gar Kurtuluş Savaşı Dönemi’nde İç Anadolu’daki depolarda bulunan ve kağnılarla taşınan cephaneyi Ankara’ya taşımış ve bu dönemde önemli bir rol üstlenmiştir.

Silah Müzesi
DSC_0893.JPG

DSC_0894.JPG

1991 yılında Silahsan bünyesinde kurulmuş olan Silah Müzesi, 15. ve 20. yy arasına tarihlenen Osmanlı ve Avrupa ülkelerine ait silahlardan oluşur. Tophane’den, Anadolu’nun çeşitli yerlerinden ve askeri fabrikalardan temin edilen bu silahlar müzede teşhir edilmektedir.