Kırıkkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Kırıkkale Kamu Hizmet Standartları Tablosu

KIRIKKALE İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜHİZMET STANDARTLARI TABLOSU

Sıra No

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BİLGİ VE BELGELER

İLK MÜRACAT YERİ

HİZMETİN İL MÜDÜRLÜĞÜDE TAMAMLANMA SÜRESİ

HİZMETİN BAKANLIKTA TAMAMLANMA SÜRESİ

1

Sertifika Talebi

1- Dilekçe

2- Ticaret veya Esnaf Odası Kayıt Belgesi

3- Vergi Levhası

4- Kimlik Belgesi Örneği

5- İşletmenin faaliyet belgesi ( Ticaret veya Esnaf Odasından)

6- Vekaletname(Noter Lastikli)

7- İmza Sirküleri Örneği

8- ) Bakanlıkça belirlenen çekim ücretinin …. Bankasına yatırıldığına dair banka dekontu.

9- Kiralama Belgesi (Kiralama yapan işletmelerden)

10- Sertifika Belgesinin Aslı (Sertifika sürersi dolan işletmelerden.)

İl Kültür ve Turizm    Müdürlüğü

  1 Gün.

---2

Kültür Merkezi için

Kısa Süreli Tahsis

1-Dilekçe Etkinliğin düzenleneceği yer ve tarih açıkça belirtildiği.

2- Talep edilen program için Müdürlükçe uygun görülmesi halinde Bakanlığımızca Kısa Süreli Tahsisler Yönetmeliğince belirlenen ücretin ilgili Banka hesabına yatırıldığına dair banka dekontu.

3- Sözleşme yapılması

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

3 Gün.

---

3

Mahalli İdarelerin Yatırımla ilgili  (Yol, su, Park vb.)=Projelerine Teknik ve Mali Yardım sağlanması

1-Gerekçe Raporu

2-Proje yapılacak yerde mülkiyet sorunu olmadığına dair belge

3-Proje uygulama alanına ait doküman (İmar Planı )

4-Bakanlıktan yardım talep edildiğine dair kurul kararı (İl Daimi Encümen, Belediye Encümen, Birlik Yönetim Kurulu, Köy İhtiyar Heyeti Kurulu Kararı vs.)

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

3 Gün.

Bakanlıktan gönderilen yardım miktarı ilgili yerlere iletilir.

4

Mahalli İdarelerce Yapılacak olan Festival vb. projelere Teknik ve Mali               Yardım Talebi       (Mali Yardım Talebi)

1-İzin Belgesi

2-Proje Amacı

3-Maliyet Tablosu

4-Program

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

3 Gün.

Bakanlıktan gönderilen yardım miktarı ilgili yerlere iletilir.

5

2863 sayılı  Kanuna uygun hazırlanan yönetmelik  gereğince Taşınmaz Kültür Varlıklarına proje ve Proje uygulama yardımı yapılması 

1-Yönetmelik şartlarında taşınmaz kültür varlıklarının müracaatları halinde rolöve ve restore projeleri Bakanlıkça çizdirilir.

2-Rolöve ve restore projeleri çizilerek kurul onayı alan taşınmazlar için projesi çerçevesinde restoresine Bakanlıkça Maddi destek sağlanır.

a) Tapu belgesi

b) Hissedar Muafakatı

c) Tescil Kararı

d) Durum tespit Raporu

e) Proje

f) Keşif Özeti

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

3 -30 Gün arası

Müracaatlar değerlendirilmek üzere  Bakanlığa gönderilir, işlemler Bakanlıkça yürütülür

6

2634 Sayılı Yasa Kapsamında            Taşınmaz Satış, Tescil,            Kiralama, İnşaat,  Kum Çakıl Ruhsatı, Hayvancılık İşleri vb.

1-Taşınmaza Ait Tapu Belgesi

2-Kroki

3-1/25.000 Ölçekli Memleket Haritası

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Müze Müdürlüğü

3 Gün.

Termal Turizm Alanı içinde kalanlar Bakanlıktan görüş sorulur.

7

Define Kazısı  İzin işleri

1-Define aranacak yerin 1/500 Ölçekli Harita ve Krokisi

2-Ada, Parsel, Çap numarasını belirten çap planı

3-Taşınmazın uzaktan ve yakından çekilmiş net fotoğrafları

4-Define aranacak yer sahipli ise gerçek kişilerden noter tasdikli muvafakat name

 Tüzel kişilere ait ise yetkili organlardan alınacak muvafakat name

İl Kültür ve Turizm

1 ay

8

Geleneksel El sanatları Kursu (Ebru, Tel kırma, Çini, Teship ve Minyatür. Vb.)

1-Nüfus Cüzdan Fotokopisi

2-İkametgah Belgesi

3-Fotoğraf (2 adet)

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

3 Gün

9

BİMER Başvuruları,

Müdürlüğümüze e- posta ve Direk başvurular.

Broşür,  bilgi talepler  ve istekler karşılanmakta. Şikayet  konuları ilgili birimlerimize iletilmektedir.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

3-30 Gün

---

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri:İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü                                                           İkinci Müracaat    Yeri: Kırıkkale Valiliği

                                              

İsim              : Yahya Kemal ER                                                                                   İsim    : Abdullah ASLANER

Unvan          : İl Kültür ve Turizm Müdürü                                                                     Unvan :  Vali Yardımcısı

Adres            : İl Kültür ve Turizm Müd.                                                                        Adres :  Kırıkkale Valiliği

Tel                : 0-318-224 26 84                                                                                     Tel     :  0-318 224 25 47

Faks              : 0-318-224 25 55                                                                                     Faks  :  0-318 224 25 55

E-Posta         : iktm71@kultur.gov.tr